Støtteforeningen Odense Roklubs Venner

   Formand 

Morten Larsen 
           

23 64 13 76

Send en mail

Vedtægter for Odense Roklubs Venner


§ 1 Foreningens navn er Odense Roklubs Venner (O.R.V.).

Foreningen er stiftet 30. august 1928 med det oprindelige navn Til Odense Roklubs Trivsel (T.O.R.T.) – Senere Gamle Odense Roere (G.O.R.).

§ 2 Foreningens formål er at :

1. skabe bedre kår for roidrætten i Odense Roklub

2. at fremme det sociale samvær i klubben

§ 3 Som medlemmer kan optages kvinder og mænd, der

vil støtte Odense Roklub og O.R.V.`s formål

§ 4 O.R.V `s bestyrelse er bemyndiget til at arrangere roaktiviteter for medlemmer, som ønsker at udøve roidrætten gennem medlemskabet af O.R.V.

Roaktiviteterne kan udøves i samarbejde med Odense Roklub.

For roaktive medlemmer kan bestyrelsen fastsætte et ekstrakontingent.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for kalenderåret

4. Valg af bestyrelse

5. Indkomne forslag – (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

6. Eventuelt

Bestyrelsen kan desuden indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlinger indkaldes ved elektronisk opslag - eventuelt også med elektronisk brev til medlemmer hvor adresse haves, med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de fremmødtes antal.

§ 6 Til beslutning om vedtægtsændringer og foreningens ophævelse kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer på mindst 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.

§ 7 Bestyrelsen består af 3 medlemmer :

Formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 7 stk. 2 Formand og bestyrelsesmedlem uden portefølge vælges for 2 år og er på valg i lige årstal. Kassereren vælges for 2 år og er på valg i ulige årstal.*

* Vedtaget ved Odense Roklubs Venners generalforsamling tirsdag den 13. marts 2007 i Restaurant Næsbyhoved Skov.

 
   Kasserer 

           

Karsten Olsen 

20100974

Send en mail

 
 Sekretær 

Egon Vestergaard
20 30 31 14
       
Send en mail