Roreglement

Reglement for Odense Roklub (sidst rettet 26. juni 2013)

 §1

Aktive medlemmer skal, for at kunne deltage i aktiviteter på vandet kunne dokumentere, at de kan svømme 300 meter. Dokumentationen må højst være 2 år gammel. Nye medlemmer skal fremvise dokumentation for svømmefærdigheder inden instruktion i bådene påbegyndes.

Aktive medlemmer uden svømmeprøve må gerne deltage i klubbens øvrige aktiviteter på land.

Nye aktive medlemmer skal gennemgå instruktion i bestemte både under ledelse af en instruktør før de frigives til roning i klubbens både. Undtaget herfra er tidligere medlemmer fra andre klubber. Bestyrelsen kan kræve flyttebevis fra den tidligere klub for at dokumentere rettighederne.

Roere under 12 år skal bære svømmevest under roning.

 §1b Bestyrelsen kan dispenserer fra §1, til enkeltstående arrangementet som fx firmaroning, åbent hus og lignende.
 §2 Motionsbåde må benyttes som opslag i bådhallen angiver. Kaproningsbåde må kun benyttes, såfremt der er ansøgt om det og efterfølgende givet tilladelse fra kaproningsudvalget. Scullere, 1x og 2x, må kun benyttes af roere med scullerret. Ønsker en roer at få scullerret, skal denne gennemgå instruktion og aflægge ro- samt vælte-prøve for en af bestyrelsen udpeget person, samt efterfølgende have roet 100 km, hvoraf mindst 50 km skal være i single sculler. Har en person ikke scullerret, må denne person kun ro i 2x med en erfaren person, og kun såfremt den erfarne roer er indforstået med at have en uerfaren scullerroer med.
 §3 Ingen båd må gå ud med mindre den er fuldt bemandet. Passagerer må ikke medtages.
 §4 Ved roning efter mørkets frembrud skal medbringes lys i henhold til søfartsloven.
 §5 I særlig tilfælde kan bestyrelsen fastsætte regler om reservering af både.
 §6 Før enhver tur indfører styrmanden følgende i roprotokollen: bådens navn, roernes navne og medlemsnummer, afgangstid, det planlagte mål for turen og forventet tid for hjemkomst. Sidstnævnte berigtiges efter turens afslutning.
 §7 Efter enhver rotur skal bådene vaskes og tørres af. Årer og ror mm. Skal lægges på plads.
 §8 Kun det til de enkelte både bestemte materiel, såsom årer, ror, sæder, bundbrædder mm. må benyttes. Ombytning må ikke finde sted uden accept fra henholdsvis kaproningschefen eller materialforvalteren.
 §9

Dagligt rofarvand er fastsat til Odense Kanal: fra havnen til Gersøhage.
I outriggere må roes til pumpestationen.
Ved enhver tur længere end til pumpestationen kræves, at der er en korttursstyrmand ombord.
Ved enhver tur udenfor dagligt rofarvand roes der efter LANGTURSREGLEMENTET.

Ved roning ad Odense Å må kun benyttes inriggere i glasfiber

 §10 Ved enhver tur udenfor dagligt rofarvand medbringes 1 stk. redningsvest pr. person.
 §11 Vinteroningsreglementet gælder fra standernedtagning til standerhejsning.
 §12 Det er styrmandens (i styrmandsløse både, et’terens) ansvar
- at kontrollere, at det anvendte materiel er i forsvarlig stand,
- at roerne er kvalificeret til turen, og
- at indfører evt. skader i ankeprotokollen.
Styrmanden har i øvrigt ansvaret efter søfartsloven.
 §13 Klubbens farve er grøn og hvid.
 §14 Efter sæsonen afslutning sammetælles hver enkelt roers ture. Ud fra statistikken kan der tildeles sølv- og guldårer.
Senior sølvårer: 1000 km.
Senior guldårer: 1500 km.
Junior, sølvårer: 800 km.
Junior, guldårer: 1200 km.
 §15 Ved overtrædelse af reglementet kan bestyrelsen idømme bøder, karantæne, eksklusion ell. Lign., jf. klubbens love.