Vinterroreglement

Vinterroningsreglement for Odense Roklub vedtaget af bestyrelsen 16 januar 2013.
§1
Roning imellem standerstrygning og standerhejsning i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted i overensstemmelse med nærværende reglement. Tidspunktet for standerstrygning og standerhejsning fastsættes af klubben-
§2 Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.
§3

Farvandet hvori der må dyrkes vinterroning er Odense Kanal der afgrænses af bunden af Odense Havn til Klintebjerg i inrigger. Outriggere og gig-både må ro 6 km i nordlig retning fra Odense. Roklub (starten). Vinterroning fra anden klub sker efter denne klubs regler. Ved roning udover klubbens daglige roområde i inrigger (altså ved Klintebjerg) skal indhentes særlig tilladelse for hver enkelt tur.

§4 Det skal tilstræbes, at udøvelse af vinterroningen sker under hensyntagen til de hermed forbudne ricici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt og vandet er helt isfrit.
Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst og farvandsforholdene er muligt. ( afstanden til land bør dog aldrig overstige 200 meter )
§5 Stk.1: Vinterroning kan kun udøves af frigivne medlemmer, fyldt 15 år ved vinterperiodens start med minimum 1 års roerfaring.
Stk. 2: Medlemmer under 18 år skal have forældres eller værges tilladelse.
§6 Vinterroning kan finde sted i såvel inriggede som outriggede både.
Ved roning i bådtyperne 1x og 2- skal dette foregå under ledsagelse af minimum 1x eller under ledsagelse af motorbåd eller under ledsagende observation fra land.
§7 Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en af Odense Roklub godkendt redningsvest.
se beskrivelse på http://www.odense-roklub.dk/OmOdenseRoklub/Materiel/Redningsveste.aspx
Roerne skal bære beklædning egnet til udøvelse af vinterroning.
Roerne skal dokumentere at have svømmet 300m uden pause i bassin inden for de sidste 12 mdr.
§8 Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal ansøge bestyrelsen herom, skal registreres af klubben og midst en gang om året, inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion sikkerhedsforhold ved vinterroning og gældende regler herfor.
§9 Overtrædelse af nuværende reglement vil få følgende konsekvenser for roeren:
Første overtrædelse medfører udelukkelse fra vinterroning.
Anden overtrædelse medfører udelukkelse fra Odense Roklub.
 §10  Bestyrelsen kan skriftligt bemyndige navngivne KCO-trænere til i særlige tilfælde at dispensere fra kravet om at bære redningsvest/svømmevest under træningen, for roere over 18 år, og for roere, som i den efterfølgende sommersæson fylder 18 år.

I disse særlige tilfælde skal båden til stadighed holdes under synlig observation af en KCO-træner, som har fået tildelt ovennævnte bemyndigelse af bestyrelsen, på land eller alternativt fra en følgebåd.

Den bemyndigede KCO-træner skal medbringe udstyr egnet til at redde eventuelle nødstedte roere i land samt en virksom mobiltelefon.

Dispensation for roere, som i den efterfølgende sommersæson fylder 18 år, kræver endvidere skriftlig accept fra roerens forældre/værge.

Dispensation i henhold til §10 gives for en vintersæson ad gangen.

§11 Bestyrelse kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra de gældende regler.